Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het.

Author: Shaktizil Mazuzilkree
Country: Norway
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 24 November 2009
Pages: 148
PDF File Size: 5.98 Mb
ePub File Size: 1.36 Mb
ISBN: 773-3-94774-237-4
Downloads: 39837
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nektilar

Gedragstoezlcht d bepaalt dat een erkenning ook vervalt indien een exameninstituut niet tijdig de door Onze Minister gevraagde gegevens verstrekt.

Dit artikel is niet van toepassing op beheerders van een beleggingsinstelling die rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aanbieden aan professionele beleggers, beheerders van een instelling voor collectieve belegging in effecten en beleggingsondernemingen.

Artikel 8 Toon relaties in LiDO.

Artikel 34f Toon relaties in LiDO. De examinering van dit inhaalprogramma wordt gecombineerd met de examinering van de PE. Dit geldt in het bijzonder voor de organen die de geschillen behandelen. Een aanbieder dient een consument ten minste drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet te informeren over de maximale debetrentevoet voor de komende rentevastperiode waarbij de maximale debetrentevoet bij minimaal drie rentevastperiodes, indien aangeboden, wordt aangegeven.

De bij de benoeming van een lid van het orgaan, bedoeld in het eerste lid, te volgen procedure is schriftelijk vastgelegd. Het bijwonen van adequate cursussen bij externe instellingen, branche- of keurmerkorganisaties kan daar ook onder vallen.

  FUNDAMENTAL ASPECTS OF ELECTROMETALLURGY PDF

Deze gegevens zijn nodig ten behoeve van het toezicht van Onze Minister op de exameninstituten. Artikel 50 Toon relaties in LiDO. Een gedeeltelijke bijdrage is onvoldoende.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Tot slot hebben de consultatiereacties geleid tot een verduidelijking of aanscherping van een aantal onderdelen uit de nota van toelichting. De keuze is aan de consument.

Het merendeel van de aanbieders publiceert op de website al de actuele debetrentevoet bij verschillende rentevastperiodes voor hypothecair krediet. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Voor de overige aanbieders geschiedt de opstelling op gelijkwaardige wijze.

Onderdeel d bevat de verplichting om het productontwikkelingsproces periodiek te herzien en indien nodig aan te scherpen, zodat het productontwikkelingsproces aan de actuele eisen blijft voldoen. Een van de bezwaren was dat de module schade particulier inhoudelijk erg ver af staat van de praktijk van de zorgverzekeraars.

Artikel 68 Toon relaties in LiDO. Daarbij is niet alleen van belang dat de rechten en verplichtingen van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden adequaat worden geregistreerd. Een aantal partijen maakte bezwaar tegen het feit dat de AFM op grond van een nadere regelgevende bevoegdheid in algemene zin regels kon stellen ten aanzien van het vaststellen van de kennis en ervaring en het dienstverleningsdocument.

De geschilleninstanties kunnen desgewenst ook andere onderzoeksvragen laten meenemen in het gecragstoezicht. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om hoofdstuk 7 van het Bgfo in zijn geheel opnieuw vast te stellen.

Er zijn momenteel achttien exameninstituten.

Consultation on the Decree implementing IORP II | Financial services: Regulation tomorrow

Dit werd ook door ondernemigen markt gesignaleerd. Deze werkzaamheden kunnen beperkt blijven. Aan een erkenning kunnen voorschriften worden verbonden. Gedragstoezichht opgave is, indien van toepassing, mede door de bewaarder van een icbe ondertekend en bevat ten minste de volgende gegevens:. Er zal sprake zijn van eenmalige implementatie in standaardprocessen een eenmalig tekstaanpassing. Theoretical term Expertise attainment targets Trustworthiness Registration document of the administrator Prospectus of collective investment schemes Validity of diplomas and gedragstoexicht The Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft has been amended by the Decree on the Implementation of the Basel II Capital Accord Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2.

  LA NONA ROBERTO COSSA PDF

Eveneens keert artikel 10, derde lid, oud niet terug, dat bepaalt dat een exameninstituut de aangeboden examens voor een ieder openstelt.

The Netherlands (and EU regulation)

De volmachtmodules bevatten echter geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Artikel 11a Toon relaties in LiDO. In artikel 5 is een aantal definities opgenomen die uitsluitend in deze paragraaf worden gebruikt.

Het oude vijfde lid met betrekking tot de publicatie in de Staatscourant van erkenningen of intrekkingen komt te vervallen. De termijn is korter waar het kan en langer waar het moet.